شبکه بهداشت و درمان شهرستان بوکان

دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

نام و نام خانوادگی: رضا قربانی

سمت: مسئول کارگزینی

 

شرح وظایف:

 • مطالعه و بررسی قوانین و مقررات اداری و استخدامی
 • سرپرستی و نظارت بر انجام مکاتبات اداری
 • بررسی حضوری از واحدهای تابعه و تجزیه عملکرد و ارائه گزارش به مراجع زیربط
 • رسیدگی به امور مربوط به حقوق و مزایای کارکنان

 

نام و نام خانوادگی: هیرش خسروی

سمت: کارگزین

 

شرح وظایف:

 • انجام امور کارگزینی

 

نام و نام خانوادگی:

سمت: کارگزین

 

شرح وظایف:

 • انجام امور ترفیعات
 • انجام امور متفرقه

 

نام و نام خانوادگی:

سمت:کارگزین

 

شرح وظایف:

 • امور مرخخصیها و ماموریتها

 

نام و نام خانوادگی: رحیم محمدی یاسیکندی

سمت: کارگزین

 

شرح وظایف:

 • انجام امورات محوله کارگزینی
لیست اخبار صفحه :1
  تنظیمات قالب