شبکه بهداشت و درمان شهرستان بوکان

دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

نام و نام خانوادگی: عارف محمدیان

سمت: کارشناس نظارت بر درمان

 

نام و نام خانوادگی: احمد فریدونی

سمت : کارشناس نظارت بر درمان و امور آزمایشگاه ها  و پارا کلینک ها 

تحصیلات: کارشناس ارشد  مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

 

 

شماره تلفن:4446274888

1- نظارت برکمیت وکیفیت عملکرددرمانی کلیه مراکزدرمانی تحت پوشش(مطب پزشکان ودندانپزشکان ،بیمارستانها،درمانگاهها،مراکزبهداشتی درمانی،دفاترکارمامایی،بینایی سنجی یاعینک سازی طبی،مراکزمشاوره وخدمات پرستاری ،موسسات فیزیوتراپی،آمبولانس خصوصی و....)

 

  2- تکمیل وپایش فرمها،معیارهاواستانداردهایی که بایددربرنامه های نظارتی مراکزدرمانی مدنظرقرارگیرد.

 

  3- شرکت درجلسات وهمکاری باواحدهای درون بخشی وبرون بخشی که به نحوی با نظارت ، کنترل ، هدایت وسیاستگذاری مرتبط بامراکزدرمانی تحت پوشش درارتباط می باشند.

 

  4- تهیه گزارشهای حاصل ازنظارتهای عادی ،دوره ای وویژه ازمراکزدرمانی.

 

  5- بازرسی واظهارنظرنسبت به عملکرد ، نقاط قوت وضعف وکارایی مراکز درمانی و پیشنهادراهکارهای اجرایی به مراکزموردبررسی.

 

  6- انعکاس وارسال دستورالعملها وضوابط نظارتی درمانی واجرایی کشوری درخصوص مسائل درمانی به مراکزتابعه.

 

  7- کنترل بربه کارگیری نیروهای شاغل درمراکزدرمانی وجلوگیری ازفعالیت افرادفاقدصلاحیت وفاقدمجوزهای قانونی کار.

 

  8- کنترل برفعالیت بخش های درمانی عادی وویژه مراکزدرمانی براساس ضوابط کشوری.

 

  9- مطالعه وبررسی مستمربه منظورحصول اطمینان ازکارایی واثربخشی اهداف وسیاستهای برنامه های مراکزدرمانی تحت پوشش .

 

  10- بررسی وپیشنهاد روشهای نظارتی نوین.

 

  11- بررسی وتحلیل مستمرگزارشها واطلاعات وآمارهای جمع آوری شده به منظورمطابقت بانتایج حاصله ازعملیات مراکزدرمانی بابرنامه های مصوب.

 

  12- بررسی ورسیدگی به شکایات درمانی واصله وپاسخ واعلام نظرکارشناسی.

 

  13- نظارت براجرای تعرفه های مصوب درکلیه مراکز درمانی.

 

 

لیست اخبار صفحه :1
    تنظیمات قالب