شبکه بهداشت و درمان شهرستان بوکان

دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

معرفی همکاران بخش مدیریت اطلاعات سلامت بیمارستان بوکان

ردیف

نام

نام خانوادگی

سمت

تحصیلات

تلفن تماس

داخلی

1

کاوه

هنرمند

مسئول مدیریت اطلاعات سلامت

کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت

04446230701-4

233

2

فروغ

خالندی

کارشناس پذیرش

کارشناسی فناوری اطلاعات سلامت

04446230701-4

233

3

زهرا

ایزدی

کارشناس فناوری اطلاعات سلامت

کارشناسی فناوری اطلاعات سلامت

04446230701-4

233

4

اوین

کاکه حمه

کارشناس فناوری اطلاعات سلامت

کارشناسی فناوری اطلاعات سلامت

04446230701-4

233

5

سحر

هادی فر

کارشناس کد گذاری

کارشناس فناوری اطلاعات سلامت

04446230701-4

233

6

فاطمه

صادق زاده

کارشناس کد گذاری

کارشناسی مدارک پزشکی

04446230701-4

207

7

لیمو

حلاج نقدهی

کارشناس آمار

کارشناس مدارک پزشکی

04446230701-4

207

8

فرزانه

قادری

پشتیبان سامانه HIS

کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت

04446230701-4

228

9

علی

ایزدی

مسئول بایگانی و اسناد پزشکی

کارشناس فناوری اطلاعات سلامت

04446230701-4

225

10

حسین

یوسفی کانی سهراب

متصدی بایگانی و اسناد پزشکی

------

04446230701-4

225

11

فرزانه

جان

کارشناس پذیرش

کارشناس فناوری اطلاعات سلامت

04446230701-4

207

12

دلشاد

رسول پور

کارشناس فناوری اطلاعات سلامت

کارشناسی فناوری اطلاعات سلامت

04446230701-4

207

 

لیست اخبار صفحه :1
    تنظیمات قالب