شبکه بهداشت و درمان شهرستان بوکان

دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

نام و نام خانوادگی:ابوبکر رحیمی

سمت: مسئول دبیرخانه مرکز بهداشت

تلفن تماس:04446276988

شرح وظایف:

دریافت و کنترل نامه های وارده از نظر وجود امضاء

ارتباط نامه با سازمان دریافت کننده و صحت تعاد پیوستها

ارائه نامه به مقام یا مسئول واحد اقدام کننده جهت تعیین محل و نوع اقدام ثبت در اندکس

و دفتر ارسال دبیرخانه

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
تنظیمات قالب