شبکه بهداشت و درمان شهرستان بوکان

دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

نام و نام خانوادگی: سید یاسین کاظمی

سمت:مسئول امین اموال

تلفن تماس: 04446270367

شرح وظایف:

رسدگی و تطبیق صورتحسابهای رسیده از واحدهای مربوطه، جهت کنترل اموال و

ثبت مشخصات کامل اموال رسیده و تحویل داده شده به واحدها در سیستم

نصب و اختصاص پلاک اموال

 

 

نام نام خانوادگی: شکیبا پناهی

سمت: امین اموال

شرح وظایف:

رسدگی و تطبیق صورتحسابهای رسیده از واحدهای مربوطه ، جهت کنترل اموال و ثبت

مشخصات کامل اموال رسیده و تحویل داده شده به واحدها در سیستم

نصب و اختصاص پلاک اموال

پیگیری و هماهنگی و صدور مجوز خروج اموال با ذکر مشخصات کامل و تحویل اموال به

متقاضی طبق مقررات موال و ثبت در کارت اموال تحویلی خود واحد

مطابقت اموال با لیست تحویلی ، جهت موجودی مانده آخر سال

 

نام نام خانوادگی: سیامک خوشکام

سمت: کارپرداز

 

نام و نام خانوادگی: افشین رحیمی

سمت:  کارپرداز

شرح وظایف:

استعلام بهاء، قبل خرید اجناس و گزارش آن به مقام مافوق

دریافت درخواستهای خرید که از سویی مقام مافوق ارجاع میگردد

 

نام و نام خانوادگی: یوسف یاره

سمت:  مسئول درآمد

شرح وظایف:

 تنظیم اسناد کلیه بیمه های طرف قرارداد و تحویل به ادارات اسناد پزشکی در استان

 تلاش و اهتمام کامل برای بالا بردن در آمدهای و به حداقل رساندن کسورات بیمه

 ارتباط و راهنمایی های فراوان با متصدیان صندوق ها به منظور اجرای دقیق مقررات در آمد امور مالی و رسیدن به اهداف بند 2

 دریافت گزارش و جمع آوری درآمد ماهیانه کلیه مراکز و ارسال آن طی نامه ای به امور مالی دانشگاه

 ارتباط با درآمد امور مالی دانشگاه برای دریافت بخشنامه ها و سایر دستورالعمل هل مربوط به درآمد و ارسال آن به مراکز جهت اقدام

 ارسال و اعلام تعرفه های ابلاغی از طرف دانشگاه به کلیه واحدهای تابعه جهت اعمال

 پایش مراکز و گزارش آن به مقامات مافوق

 انجام سایر امورات محوله از طرف مقامات مافوق

لیست اخبار صفحه :1
    تنظیمات قالب