شبکه بهداشت و درمان شهرستان بوکان

دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

معرفی همکاران بخش های بستری بیمارستان بوکان

ردیف

نام

نام خانوادگی

سمت

تحصیلات

تلفن تماس

داخلی

1

امیر

شرفجو

مسول جراحی مردان

کارشناس پرستاری

04446230701-4

334-301

2

زهرا

گرمیانی

مسئول جراحی زنان 1

کارشناس پرستاری

04446230701-4

280-279

3

چنور

معروف پور

مسول داخلی زنان

کارشناس پرستاری

04446230701-4

504-494

4

جلیل

عثمانی

مسول داخلی مردان

کارشناس پرستاری

04446230701-4

488-478

5

خورشید

سنایی

مسئول post CCU

کارشناس پرستاری

04446230701-4

 

6

گلی

شیخ قادری

مسئول بعد از زایمان

کارشناس پرستاری

04446230701-4

280

7

فوزیه

صناعتی

مسئول زایمان

دکتری مامایی

04446230701-4

 

8

پرشنگ

 امین زاده

مسئول نوزادان

کارشناس پرستاری

04446230701-4

 

9

روناک

حمه مولان

مسئول کودکان 1

کارشناس پرستاری

04446230701-4

 

10

خدیجه

قهرمان نژاد

مسئول کودکان 2

کارشناس پرستاری

04446230701-4

 

11

جمیله

حسن زاده

مسئول اتاق عمل

کارشناس پرستاری

04446230701-4

 

12

حسین

عبدالله زوره

مسئول اورژانس

کارشناس پرستاری

04446230701-4

 

13

کمال

خدا کرمی

مسئول ICU 1

کارشناس پرستاری

04446230701-4

 

14

معصومه

صالحیان

مسئول ICU 2

کارشناس پرستاری

04446230701-4

 

15

خسرو

قادریان

مسئول CCU

کارشناسی ارشد پرستاری

04446230701-4

 

16

رقیه

مسلم

مسئول NICU

کارشناسی ارشد پرستاری

04446230701-4

 

 

لیست اخبار صفحه :1
    تنظیمات قالب