شبکه بهداشت و درمان شهرستان بوکان

دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

نام و نام خانوادگی: خسرو آبسالان

 

سمت: رئیس اداره امور عمومی

تلفن: 46273339

 

شرح وظایف:

1. نظارت بر حسن جریان کلیه امور واحدهای تحت سرپرستی .
2. 
صدور دستورات لازم به منظور ایجاد هماهنگی بین واحدها .
3.
سازماندهی فعالیتهای مربوط و تقسیم کار ، تعیین وظایف و حدود مسئولیتها و اختیارات واحدهای تحت سرپرستی .
4.
تعیین خط مشی و نظارت بر حسن اجرای آن .
5.
صدور دستورالعملهاو ضوابط مربوط .
6. 
نظارت در تنظیم بودجه واحد مربوطه .
7. 
شرکت در کمیسیونها ، سمینارها ، کمیته ها و جلسات مختلف و تهیه گزارشات لازم جهت استحضار مقام مافوق .
8. 
انجام مطالعات لازم در موار د ی از قبیل تشکیلات ، روشها ، آموزش ، طبقه بندی مشاغل و تهیه پیشنهادات لازم جهت ارائه به واحد
تشکیلات جهت ارائه به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور .
9. 
تهیه مجموعه هدف ، وظایف و پستهای سازمانی کارکنان بیمارستان و پیشنهاد آن به واحد تشکیلات جهت ارائه به سازمان مدیریت
و برنامه ریزی کشور جهت تائید آن .
10. 
انجام فعالیتهای لازم در زمینه پیاده کردن مفاد طرح طبقه بندی مشاغل دولت در مورد مستخدمین سازمان متبوع با همکاری واحد
کارگزینی .
11. 
تشریک مساعی با واحدهای ذیربط در تنظیم آئین نامه ، بخشنامه و .... .
12. 
برنامه ریزی و تمشیت و سرپرستی امور مختلف واحدهای تحت سرپرستی
13. 
اجرای خط مشی تعیین شده و اتخاذ تدابیر لازم به منظور حسن انجام هدفهای مورد نظر
14. 
پیش بینی احتیاجات پرسنلی سازمان متبوع و اقدام در مورد تامین این احتیاجات
15.
اتخاذ تدابیر لازم به منظور پیشرفت و بهبود امور جاری
16.
تهیه گزارشات لازم جهت ارائه مقام مافوق
17. 
نظارت بر امور در جهت تکمیل مشخصات پرسنلی کارکنان
18. 
نظارت بر اجرای امور ارزشیابی سالیانه کارکنان و تعیین ضرایب افزایش سنواتی آنان جهت صدور حکم حقوقی مربوطه
19. 
همکاری در امر آموزش ، پژوهش و امور تحقیقاتی در زمینه شغلی
20. 
نظارت بر امر آموزش کارکنان با همکاری مسئولین مربوطه
21. 
نظارت بر اجرای طرح تکریم ارباب رجوع و رسیدگی به شکایات بر حسب مورد
22. 
نظارت بر انجام امور مربوط به تعاون ، بیمه و رفاه کارمندان
23.
انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق

تنظیمات قالب