مسول بخش: سیامند حسام خواه

تحصیلات: کاردان رادیولوژی                      

 

تلفن تماس واحد:4-46230701-044

داخلی: 236-235
 

 

نحوه پذیرش بیماران:

1) مسئول پذيرش راديولوژي نسخه را از بيمار تحويل مي­گيرد و در صورتي که بيمار خانم باشد از عدم بارداري بيمار

اطمينان حاصل مي­شود.


2) مسئول پذيرش راديولوژي نسخه را از لحاظ تاريخ اعتبار و نداشتن قلم خوردگي و داشتن مهر پزشک درخواست

کننده جهت جلوگيري از کسورات بيمه­ ها بررسي مي­نمايد.


3)  در صورت نياز بيمار به آمادگي قبل از انجام راديوگرافي يا سونوگرافي، آموزش­هاي لازم به همراه برگ آمادگي

توسط منشي راديولوژي تحويل بيمار مي­گردد و زمان مراجعه بعدي به بيمار اعلام مي­شود.


4) مسئول پذيرش راديولوژي نسخه درخواست راديوگرافي را (در صورت بيمه بودن) از دفترچه جدا و توسط بيمار

نسخه، پشت نويسي (آدرس، شماره تلفن، امضا) مي­شود


5) مسئول پذيرش راديولوژي اطلاعات لازم را در سيستم HIS پذيرش و ثبت مي­نمايد.


6) مسئول پذيرش برگ نسخه را قيمت گذاري و مهر نموده و بيمار به صندوق تعرفه راهنمايي مي­شود.


7) مسئول پذيرش پس از تحويل گرفتن فيش، راهنمايي­هاي لازم را درمورد فراخواني بيمار ارائه و سپس بيمار توسط

تکنسين راديولوژي به اتاق راديوگرافي راهنمايي مي­شود


8) در صورتي که برگ درخواست بيمار راديوگرافي ساده باشد مراحل زير انجام مي­شود:


 

8-1) تکنسين رادبولوژي از آماده­گي هاي لازم جهت انجام گرافي اطمينان حاصل مي­نمايد.

8-2) تکنسين راديولوژي پوزيشن صحيح را به بيمار مي­دهد.

8-3 ) تکنسين راديولوژي بيمار را از لحاظ عدم تحرک و مانور هاي تنفسي (عدم تنقس ، دم و بازدم) توجيه مینمايد.

8-4) تکنسين راديولوژي شرايط اکسپوز را روي دستگاه تنظيم مي­نمايد.

8-5) تکنسين راديولوژي قبل از اکسپوز دستور مانور تنفسي و عدم تحرک را به بيمار مي­دهد.

8-6 )پس از انجام راديوگرافي بيمار توسط تکنسين راديولوژي به سالن انتظار راهنمايي مي­شود.

8-7) مسئول پذيرش راديولوژي بيمار را جهت تحويل گرافي فراخواني مي­نمايد.


9) در صورتي که برگ درخواست بيمار راديوگرافي با ماده حاجب باشد مراحل زير انجام مي­شود:

9-1)مسئول پذيرش نسخه بيمار را تحويل گرفته و نسبت به نوبت­دهي بيمار اقدام مي­نمايد.

9-2)مسئول پذيرش راديولوژي نکات لازم جهت انجام گرافيهاي با ماده حاجب مختلف را به بيمار آموزش مي­دهد.

9-3)بيمار در زمان تعيين شده جهت انجام راديوگرافي با ماده حاجب مراجعه مي­نمايد.

9-4)فرم ضايت نامه جهت انجام راديوگرافي با ماده حاجب توسط بيمار يا همراه بيمار خوانده و امضا مي­شود.

9-5)مسئول پذيرش راديولوژي نسخه بيمار را در صورت بيمه بودن از نظر تاريخ و مهر پزشک کنترل مي­نمايد و برگه

را قيمت گذاري نموده و برگ بيمه توسط بيمار پشت نويسي مي­گردد.

9-6)مسئول پذيرش بيمار را به صندوق هدايت و هزينه راديوگرافي از بيمار اخذ مي­گردد.

9-7)بيمار برگ در­خواست و تعرفه اخذ شده از صندوق را به مسئول پذيرش راديولوژي تحويل مي­نمايد.

9-8)نوع و مقدار ماده حاجب توسط پزشک متخصص راديولوژي نسخه مي­گردد.

9-9)بيمار نسخه ماده حاجب را از داروخانه تهيه مي­نمايد.

9-10)توسط پرسنل راديولوژي بيمار جهت انجام راديوگرافي با ماده حاجب به اطاق راديوگرافي راهنمايي مي­شود


10)  در صورتي که بيمار بستري باشد مراحل زير جهت پذيرش بيمار انجام مي­شود:

10-1) درخواست انجام رادیولوژی ارسالی از طریق سیستم HIS توسط مسئول پذيرش راديولوژي، بررسي و

هماهنگي لازم را با بخش مربوطه جهت زمان انتقال بيمار از بخش بستري به واحد راديولوژي بعمل مي­آورد.

10-2) بيمار در زمان تعيين شده توسط خدمات بخش بستري به واحد راديولوژي انتقال داده مي­شود.

10-3) بيمار بر اساس نوع درخواست توسط مسئول پذيرش راديولوژي به اطاق سونوگرافي ياراديولوژي راهنمايي

مي­شود.

10-4) در صورت درخواست راديوگرافي با ماده حاجب براي بيماران بستري مسئول پذيرش راديولوژي با بخش

مربوطه جهت آمادگي بيمار و تهيه ماده حاجب مورد نياز هماهنگي لازم را به عمل مي­آورد.

10-5) جواب راديوگرافي و يا سونوگرافي توسط مسئول پذيرش راديولوژي تحويل خدمات بخش مربوطه مي­گردد.

10-6) بعد از انجام راديوگرافي و يا سونوگرافي درخواست در سیستم HIS توسط مسئول پذیرش تایید می­گردد.

 

10-7) جهت آشنایی پرسنل با نحوه کار " سیستمHIS' و برای به حداقل رساندن کسورات بیمه ای، کلاس های

آموزشی کار با سیستم HIS برای کلیه پرسنل واحد مربوطه توسط مسئول IT برگزار می گردد.


 

 

 

 

 

 

 

 hit.boukan@gmail.com : آدرس:بوکان،بلوار شهدا،بیمارستان شهید دکتر قلی پور بوکان تلفن:4-04446230701 صندوق پستی:5951678467 ایمیل