آدرس:بوکان،بلوار شهدا،بیمارستان شهید دکتر قلی پور بوکانتلفن:4-04446230701

صندوق پستی:5951678467

ایمیل:Hit.boukan@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 hit.boukan@gmail.com : آدرس:بوکان،بلوار شهدا،بیمارستان شهید دکتر قلی پور بوکان تلفن:4-04446230701 صندوق پستی:5951678467 ایمیل