فراموش نکنیم کرونا هنوز تمام نشده است


ویژگی های ویروس جهش یافته کروناصفحه در دست طراحي مي باشد