فراموش نکنیم کرونا هنوز تمام نشده است


ویژگی های ویروس جهش یافته کرونا


نام و نام خانوادگی: لقمان امینی

سمت: انباردار

تلفن تماس: 04446234062


شرح وظایف:

  • تطبیق کالاهای خریداری و تحویل شده به انبار با نمونه اصلی آنها
  • نظارت بر تمامی فعالیتها و اجرای کامل مقررات مالی و انبارداری