این روزها حواسمان به پاکبانان شهرمان باشد.


حفظ فاصله با دیگران هنگام در صف ایستادن...


نام و نام خانوادگی: رشید رحیم زاده

سمت: مسئول دبیرخانه مرکز بهداشت


تلفن تماس:04446276988شرح وظایف:

  • دریافت و کنترل نامه های وارده از نظر وجود امضاء
  • ارتباط نامه با سازمان دریافت کننده و صحت تعاد پیوستها
  • ارائه نامه به مقام یا مسئول واحد اقدام کننده جهت تعیین محل و نوع اقدام ثبت در اندکس و دفتر ارسال دبیرخانه