فراموش نکنیم کرونا هنوز تمام نشده است


ویژگی های ویروس جهش یافته کرونا


نام و نام خانوادگی: شیرکو خسروی نیا

سمت: مسئول کارگزینی

تلفن تماس: 04446270411


شرح وظایف:

  • تهیه احکام پرسنلی
  • ارتقای گروه
  • نقل و انتقالات
  • انتصاب
  • آموزش تبدیل وضعیت پرسنل و تمدید ماموریت
  • تغییر ردیف
  • طرح طبقه بندی مشاغل و مفصا حساب پرسنل
  • صادر نمودن نامه های عدم نیاز در ساعات غیر اداری
  • شرکت در جلسات تنظیم لیستهای ارزشیابی کارکنان و کلیه امورات نیروهای طرحی