فراموش نکنیم کرونا هنوز تمام نشده است


ویژگی های ویروس جهش یافته کرونا


 

نام و نام خانوادگی: محمد صالح زارعی

سمت: کارشناس مسئول مبارزه با بیماریها

مدرک: کارشناسی مبارزه با بیماریها


شرح وظایف:

 • استخراج و تعیین شاخصهای بهداشتی بیماریهای واگیر و غیر واگیر
 • بررسی و پایش و مراقبت فعال و غیر فعال بیماریهای مشترک بین انسان و دام
 • نظارت بر عملکرد کلیه کارشناسان و ایجاد هماهنگی بین آنهانام نام خانوادگی: محمود خدامرادی

سمت: کارشناس مبارزه با بیماریها

مدرک:کارشناسی مبارزه با بیماریها


 


شرح وظایف:

 • جانشین مسئول واحد
 • برنامه مراقبت آنفلوآنزاء
 • مرافبت بیماریهای گوارشی
 • مراقبت بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن 

نام ونام خانوادگی:شورش مرزنگ

سمت:

مدرک:

 


شرح وظایف:

 • مراقبت بیماری هاری، بیماریهای مشترک بین انسان و دام،جذام، مالاریای شهرستان و استخراج شاخصهای مربوطه و بررسی اپیدمیولوژیکی
 • مدیریت تربیت مربی تب مالت و هدایت برنامه آموزشی تب مالت بر اساس مدل جامع سیستماتیک
 

شرح وظایف:

 • تعیین درصد موفقیت برنامه ها با تعیین عوامل مربوطه و همراهی با تیم بازدید از مراکز بهداشتی درمانی
 • برنامه غربالگری کم کاری تیروئید و فنیل کتونوری
 • برنامه طغیان بیماریهای منتقله از راه آب و غذا
نام و نام خانوادگی: کامران ابراهیمی

سمت: کارشناس مبارزه با بیماریها

مدرک کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی


شرح وظایف:

 • تعیین درصد موفقیت برنامه ها با تعیین عوامل مربوطه و همراهی با تیم بازدید از مراکز بهداشتی و درمانی
 • مراقبت بیماریهای غیر واگیر
 • ارزیابی خطر سنجی بیماریهای قلبی و عروقی( irp )
 • مدیریت دیابت و اختلالات چربی
نام و نام خانوادگی: اسمعه محمد پور

سمت: کارشناس واحد مشاوره

مدرک: کارشناسی روانشناسی بالینی


شرح وظایف:

 • مراقبت بیماریهای  AIDS/HIV
 • مراقبت برنامه های هپاتیت و مشاوره بیماریهای رفتاری
نام و نام خانوادگی:منصور جوهری

سمت: کارشناس آزمایشگاه

مدرک: کارشناسی علوم آزمایشگاه


شرح وظایف:

مراقبت برنامه های AIDS/HIV

مراقبت بیماری هپاتیت و مشاوره بیماریهای رفتاری
نام ونام خانوادگی: رحمان جهانگیری

سمت: کارشناس مبارزه با بیماریها

مدرک: کارشناسی مبارزه با بیماریها


شرح وظایف:

 • مراقبت برنامه های هپاتیت و مشاوره بیماریهای رفتاری
 • مراقبت برنامه های AIDS/HIV
نام و نام خانوادگی: طاهر شریف گیلانی

سمت: کارشناس مبارزه با بیماریها

مدرک: کارشناسی مبارزه با بیماریها

تلفن تماس: 04446232038-04446234490


شرح وظایف:

 • تعیین درصد موفقیت برنامه ها با تعیین عوامل مربوطه و همراهی با تیم بازدید از مراکز بهداشتی و درمانی
 • کارشناس برنامه مراقبت و بیماریابی سل و ایمن سازی