فراموش نکنیم کرونا هنوز تمام نشده است


ویژگی های ویروس جهش یافته کرونا


نام و نام خانوادگی: حاج مصطفی علیزاده

مدرک: کارشناس ارشد مدیریت

سمت: کارشناس حراست