دکتر عباسی
مدیریت شبکه بهداشت و درمان بوکان

 

دکتر عباسی
ریاست دانشکده پرستاری

 

دکتر عباسی
ریاست بیمارستان دکتر قلی پور

واحد اداری-مالی

محمد زاهد عبدالله زاده
مدیر داخلی
مدیریت داخلی

محمد امین زینت
مترون

حسن خضری
امور مالی

هیرش خسروی
کارگزینی

اسماعیل احمدی
امور حقوقی

مصطفی صوفی محمودی
دبیرخانه

محمد ادیب حسامی
سوپر وایزر آموزشی

واحد پشتیبانی

انفورماتیک

طاهر شریفی
کارشناس
IT

کاوه هنرمند
کارشناس
HIS

سعادت کریمی
واحد تغذیه

هژیر احمدیان
واحد تأسیسات

حمزه سلیمانی
مدیریت اطلاعات سلامت

صادق حسینی
حاکمیت بالینی

محمد اسماعیلی
کنترل عفونت

حسین بهرامی آذر
بهداشت محیط

محمد سواره
درآمد

محمد الماسی
مددکاری

شهین بابامیری
تدارکات دارویی


سیامند رحمانی
خدمات

واحد بالینی

بستری

شهریار امیری
اتاق عمل

زهرا گرمیانی
جراحی زنان

محمد کریمی
جراحی مردان

گلی شیخ آقایی
زایمان

ایران کریمی
کودکان

فاطمه ماجدی
داخلی زنان

خسرو قادریان
CCU

علی خواجوی
ICU

ابراهیم محمدی
جراحی 3

لقمان شهیدی
اورژانس

رقیه مسلم
نوزادان

کلینیکی

کمال خداکریمی
درمانگاه تخصصی

لقمان شهیدی
درمانگاه عمومی

پاراکلینیکی

کریم حسینی
آزمایشگاه

سیامند حسام خواه
رادیولوژی

سیامند حسام خواه
سونوگرافی

احمد حسن زاده
ماموگرافی

ابراهیم رسول پور
دیالیز

احمد حسن زاده
MRI

احمد حسن زاده
CT scan

آمنه باقی نژاد و سمکو بادزهره
فیزیوتراپی

 

دکتر رحیم سلطانی
سرپرست مرکز بهداشت
ریاست مرکز بهداشت