نام و نام خانوادگی: سامرند صالحی

سمت: مسئول واحد سلامت روان

مدرک: کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

شماره تماس: 04446271577


 

 

نام و نام خانوادگی: شمسی بهرامی

سمت: کارشناس واحد سلامت روان

مدرک: کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی


 


شرح وظایف:

  • شناسایی و درمان روانپزشکی و روانشناسی اختلالات عصبی و روانی
  • پیشگیری از خودکشی
  • پیشگیری از اعتیاد
  • آموزش مهارتهای زندگی و سبک زندگی
  • آموزش مهارتهای فرزند پروری مثبت
  • پیشگیری از سوء رفتار با کودک و همسر
  • بهداشت روان در بلایای طبیعی (زلزله، سیل، آتش سوزی و ...)
  • استخراج شاخصها، آمارها و برنامه ریزی عملیاتی مربوطه
  • انجام مصاحبه، مشاوره، معاینه، شرح حال روانشناسی و روانپزشکی