نام: هیرش

نام خانوادگی: خسروی

سمت: کارگزین بیمارستان

تحصیلات: فوق لیسانس مدیریت

تلفن تماس واحد: 4-46230701-044

داخلی:131

شماره فاکس بیمارستان : 46237994

 

 

 

 

 

 

شرح وظایف:

  • پیش بینی و نیازسنجی در خصوص پرسنل مورد نیاز مرکز و هماهنگی و تهیه مقدمات و پیش نویس اعلام نیاز به مافوق
  • پیگیری و تحویل بن سبد کالا از استان و نظارت بر توزیع در بین واحدهای تحت پوشش
  • رسیدگی به دوره های آموزشی کارکنان و تنظیم فرمها و ارسال آن به مراکز مربوطه
  • پیگیری نتایج ارزشیابی طرح تکریم ارباب رجوع و تمدید ضوابط مستخدمین پیمانی
  • اجرای خط مشی تعیین شده و اتخاذ تدابیر لازم به منظور حسن انجام اهداف مرکز.
  • صدور احکام بازنشستگی و تعیین حقوق بازنشستگی ویا وظیفه.
  • شرکت درجلسات مختلف اموزشیو تصمیم گیری مرکز.
  • انجام امور مربوط به تعاون بیمه و رفاه کارمندان.
  • تهیه خلاصه پرونده و صورت برداری از اوراق.
  • رسیدگی به پیشنهادها و تقاضاهای کارکنان.

 hit.boukan@gmail.com : آدرس:بوکان،بلوار شهدا،بیمارستان شهید دکتر قلی پور بوکان تلفن:4-04446230701 صندوق پستی:5951678467 ایمیل