نام: سالار   

نام خانوادگی: زایر قوزلو

سمت: ریاست بیمارستان

تحصیلات: متخصص قلب و عروق

داخلی:341

شماره فاکس بیمارستان : 46237994

شرح وظایف:

 • بررسی، مطالعه و پیشنهاد راهکارهای لازم به منظور رعایت استانداردهای حرفه ای که در جهت مراقبت از بیماران استفاده می شود.( رضایت مشتری گرا)
 • نظارت بر حسن انجام خط مشی اجرایی بیمارستان در قالب سیاستهای استراتژیک دانشگاه و مسئولیت هدایت بیمارستان در اجرای برنامه های مصوب دانشگاه و هیئت امناء.
 • جلب همکاریهای برون سازمانی و پاسخگویی به مشکلات خارج از بیمارستان که مرتبط با درون سازمان باشد.
 • مشارکت در کمیته ها و جلسات و ارائه راهکارهای علمی و عملی مناسب جهت بهبود و ارتقاء کیفیت خدمات.
 • نظارت بر پیش بینی نیروی انسانی و سایر نیازهای بیمارستان و پیشنهاد آن به مقامات مسئول دانشگاه.
 • اعلام پیشنهادات و نظرات اصلاحی در مورد فعالیتهای بیمارستان و ارسال آن به مقامات ذیربط.
 • نظارت بر عملکرد مدیریت و مدیر پرستاری بیمارستان و سایر کارکنان تحت سرپرستی.
 • هدایت و هماهنگی فعالیتهای آموزشی، اداری، تحقیقاتی و درمانی بیمارستان.
 • انتخاب مسئولین مجرب و صالح در بخشهای مختلف بیمارستان.
 • پیشنهاد بودجه سالیانه بیمارستان و نظارت بر هزینه ها.
 • کنترل و نظارت بر عملکرد واحدهای تحت سرپرستی.
 • شرکت در سمینارها و کنگره ها.
 • انتصاب و عزل کارکنان.


 

 hit.boukan@gmail.com : آدرس:بوکان،بلوار شهدا،بیمارستان شهید دکتر قلی پور بوکان تلفن:4-04446230701 صندوق پستی:5951678467 ایمیل