نام و نام خانوادگی: شورش مرزنگ

سمت: کارشناس مسئول آموزش و ارتقای سلامت

مدارک تحصیلی: کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

تلفن تماس:04446258077

 

 

 

نام و نام خانوادگی: ایران صاحبی

سمت: کارشناس آموزش و ارتقای سلامت

مدارک تحصیلی: کارشناس بهداشت عمومی

 


شرح وظایف:

 

 

        - نیازسنجی آموزشی براساس نتایج حاصل از نیازسنجی سلامت انجام شده در شهرستان و

            طراحی برنامه های آموزشی براساس نتایج حاصل از نیازسنجی

         - جلب حمایت همه جانبه مسئولان شهرستان از برنامه های آموزش و ارتقای سلامت

         - جلب حمایت و همکاری درون بخشی برای پیشبرد برنامه ها

         - جلب حمایت و مشارکت سازمان ها ، ادارات و نهادهای دولتی و غیردولتی در شهرستان

             برای پیشبرد اهداف آموزش و ارتقای سلامت

         - نظارت بر رعایت استانداردها در فرآیندهای آموزش و ارتقای سلامت

         - مشارکت در اجرای برنامه های سلامت در شهرستان

         - نظارت و ارزشیابی برنامه های آموزش و ارتقای سلامت در شهرستان

        - آموزش کارکنان سایر واحدهای مرکز بهداشت شهرستان در حوزه های آموزش، ارتباطی

          و اطلاع  رسانی

        - طراحی، اجرا و ارزیابی بسیج های اطلاع رسانی آموزش در سطح شهرستان

        - ترویج شیوه زندگی سالم در سطح شهرستان