فراموش نکنیم کرونا هنوز تمام نشده است


تکمیل واکسیناسیون و رعایت موارد بهداشتی مکمل یکدیگرهستند

 

نام و نام خانوادگی: حامد رحمانی

سمت: مسئول واحد نقلیه مرکز بهداشت

تلفن تماس:04446276230


شرح وظایف:

  • صدور حکم ماموریت و کنترل و نظارت ورود و خروج رانندگان
  • پیگیری مسائل اداری رانندگان
  • برسی نامه های اتوماسیون و پیگیری آنها
  • هماهنگی با سازمانها و ارگانهای دولتینام و نام خانوادگی: محمود سپهری

سمت: راننده 

نام و نام خانوادگی:

سمت: راننده: رانندهنام و نام خانوادگی:

سمت: راننده


شرح وظایف رانندگان:

  • انجام ماموریتهای درون شهری و برون شهری
  • سرویس خودروهای تحویلی و پیگیری تعمیرات فنی خودرو
  • حضور به موقع جهت انجام ماموریتهای محوله در ساعات هماهنگ شده و نوشتن و تکمیل قبوض بنزین و تحویل آن به مسئول کنترل مصرف سوخت