نام و نام خانوادگی: محسن مجیدی

سمت: مسئول کارگزینی

تلفن تماس: 04446270411


 

 

نام و نام خانوادگی: فرزانه پاریاد

سمت: کارشناس کارگزینی

 


شرح وظایف:

تهیه احکام پرسنلی


ارتقای گروه


نقل و انتقالات


انتصاب


آموزش تبدیل وضعیت پرسنل و تمدید ماموریت


تغییر ردیف


طرح طبقه بندی مشاغل و مفصا حساب پرسنل


صادر نمودن نامه های عدم نیاز در ساعات غیر اداری


شرکت در جلسات تنظیم لیستهای ارزشیابی کارکنان و کلیه امورات نیروهای طرحی