فراموش نکنیم کرونا هنوز تمام نشده است


تکمیل واکسیناسیون و رعایت موارد بهداشتی مکمل یکدیگرهستند

 

نام و نام خانوادگی:

سمت:مسئول امین اموال

تلفن تماس: 04446270367

نام نام خانوادگی:

سمت: امین اموال

شرح وظایف:

  • رسدگی و تطبیق صورتحسابهای رسیده از واحدهای مربوطه ، جهت کنترل اموال و ثبت مشخصات کامل اموال رسیده و تحویل داده شده به واحدها در سیستم
  • نصب و اختصاص پلاک اموال
  • پیگیری و هماهنگی و صدور مجوز خروج اموال با ذکر مشخصات کامل و تحویل اموال به متقاضی طبق مقررات موال و ثبت در کارت اموال تحویلی خود واحد
  • مطابقت اموال با لیست تحویلی ، جهت موجودی مانده آخر سال

نام نام خانوادگی: محمد امین کتانی

سمت: کارپرداز
نام و نام خانوادگی:

سمت: کارپرداز
نام و نام خانوادگی:

سمت: کارپرداز
نام و نام خانوادگی:

سمت:  کارپرداز


شرح وظایف:

  • استعلام بهاء، قبل خرید اجناس و گزارش آن به مقام مافوق
  • دریافت درخواستهای خرید که از سویی مقام مافوق ارجاع میگردد