فراموش نکنیم کرونا هنوز تمام نشده است


تکمیل واکسیناسیون و رعایت موارد بهداشتی مکمل یکدیگرهستند

نام و نام خانوادگی: محمود خدامرادی

سمت: کارشناس مسئول مبارزه با بیماریها

مدرک: کارشناسی مبارزه با بیماریها


شرح وظایف:

 • استخراج و تعیین شاخصهای بهداشتی بیماریهای واگیر و غیر واگیر
 • بررسی و پایش و مراقبت فعال و غیر فعال بیماریهای مشترک بین انسان و دام
 • نظارت بر عملکرد کلیه کارشناسان و ایجاد هماهنگی بین آنها

 

 

 


نام و نام خانوادگی: کامران ابراهیمی

سمت: کارشناس مبارزه با بیماریها

مدرک کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی


شرح وظایف:

 • تعیین درصد موفقیت برنامه ها با تعیین عوامل مربوطه و همراهی با تیم بازدید از مراکز بهداشتی و درمانی
 • مراقبت بیماریهای غیر واگیر
 • ارزیابی خطر سنجی بیماریهای قلبی و عروقی( irp )
 • مدیریت دیابت و اختلالات چربینام و نام خانوادگی: اسمعه محمد پور

سمت: کارشناس واحد مشاوره

مدرک: کارشناسی روانشناسی بالینی


شرح وظایف:

 • مراقبت بیماریهای  AIDS/HIV
 • مراقبت برنامه های هپاتیت و مشاوره بیماریهای رفتارینام و نام خانوادگی:منصور جوهری

سمت: کارشناس آزمایشگاه

مدرک: کارشناسی علوم آزمایشگاه


شرح وظایف:

مراقبت برنامه های AIDS/HIV

مراقبت بیماری هپاتیت و مشاوره بیماریهای رفتارینام ونام خانوادگی: رحمان جهانگیری

سمت: کارشناس مبارزه با بیماریها

مدرک: کارشناسی مبارزه با بیماریها


شرح وظایف:

 • مراقبت برنامه های هپاتیت و مشاوره بیماریهای رفتاری
 • مراقبت برنامه های AIDS/HIVنام و نام خانوادگی: طاهر شریف گیلانی

سمت: کارشناس مبارزه با بیماریها

مدرک: کارشناسی مبارزه با بیماریها

تلفن تماس: 04446232038-04446234490


شرح وظایف:

 • تعیین درصد موفقیت برنامه ها با تعیین عوامل مربوطه و همراهی با تیم بازدید از مراکز بهداشتی و درمانی
 • کارشناس برنامه مراقبت و بیماریابی سل و ایمن سازی