نام و نام خانوادگی: جمال آذری

سمت: مسئول دبیرخانه


 شرح وظایف:

  • ثبت خلاصه مشخصات و جریان نامه های واردعه و صادره و موضوع و نمایه انها
  • حفظ و نگهداری نامه ها برای ارجاع به واحدها اقدام کننده و پیگیری آنها
  • تعیین نامه های با اولویت فوری، خیلی فوری و محرمانه
  • انجام سایر امورات مرتبط

 

نام و نام خانوادگی: مستوره مرادی نیا

سمت: متصدی امور دفتری


شرح وظایف:

  • کپی گرفتن از نامه ها بعد از امضاء ریاست و تحویل آنها به ذینفع
  • تایپ کردن نامه های ارباب رجوع در برخی از مواقع
  • بایگانی کلیه نامه های رسیده و فرستادن بعد از اتمام

 

نام و نام خانوادگی:

سمت: متصدی امور دفتری


شرح وظایف:

  • دریافت کلیه نامه ها و مکاتبات از دبیرخانه و بازبینی نامه ها و ضمائم وارده
  • ارسال پرونده و سوابق برای افراد درخواست کننده
  • بایگانی احکام و برنامه ریزی مربوط به شخص و پرونده فرد