نام و نام خانوادگی: طه مینایی

سمت: مسئول آزمایشگاه مرکز بهداشت


شرح وظایف:

 

نظارت بر کار آزمایشگاههای خصوصی و دولتی شهرستان


نظارت و بازدید از فعالیت همکاران شاغل در آزمایشگاهها مرکز و ارائه راهکارهای فنی


تهیه و تنظیم برنامه های آموزشی و باز اموزی همکاران آزمایشگاهی بر حسب ضرورت و دستورالعملهای وزارتی


بررسی آمار عملکرد ماهیانه و سالانه آزمایشگاه و رسم جداول و نمودارهای مربوطه و اعمال مداخلات لازم


کنترل و کایپراسیون تجهیزات آزمایشگاهی جهت کنترل کیفی


تهیه و توزیع مواد و تجهیزات مورد نیاز


هماهنگی و همکاری با واحد درون بخشی و برون بخشی در رابطه با انجام طرح های بهداشتی و پژوهشی


مشارکت فعال در بحران های بهداشتی به منظور تشخیص به موقع بیماریهاو اخذ نمونه  های بیولوژیکی


خریداری مواد و لوازم مورد نیاز آزمایشگاهی


اجرای آیین نامه ها و دستورالعملها و تعرفه های جدید مربوط به آزمایشگاهها


برگزاری کارگاههای آموزشی جهت ارتقا سطح علمی نیروهای آزمایشگاهی


ایجاد هماهنگی بین واحد ازمایشگاه و وااحد های مرتبط با آزمایشگاه مانند واحد بیماریها و بهداشت خانواده و ...


ایجاد ارتباط میان پرسنل ازمایشگاه و مدیران ستادی


هماهنگی و اعزام پرسنل آزمایشگاه جهت شرکت در کارگاههای کشور

دفاع از حقوق پرسنل آزمایشگاه


پاسخ گویی به ارباب رجوع


پیگیری شکایات


تنظیم آمار و اطلاعات آزمایشگاهها تحت پوشش


تدوین برنامه جامع عملیاتی امور آزمایشگاه، متناسب با نیاز ها


همکاری با مسئول بیمه روستایی جهت جمع آوری اطلاعات و آمار مربوط به ازمایشگاه های طرف قرارداد


برگزاری کلاس آموزشی جهت راهنمایی بیماران برای آشنایی با آزمایشات در مرکز بهداشت