فراموش نکنیم کرونا هنوز تمام نشده است


یکه تازی دلتا کرونا در بین کودکان


 

نام و نام خانوادگی: دکتر رحیم سلطانی

سمت: کارشناس مسئول دهان و دندان

مدرک: دکترای دندنپزشکی

تلفن تماس:04446270413


شرح وظایف:

 • شرکت در برنامه های آموزشی و تحقیقات دندانپزشکی
 • ارتقاء سلامت دهان و دندان و کلیه گروه های سنینام و نام خانوادگی:حسن قربانی

سمت: کارشناس امور داروئی


شرح وظایف:

 • برآورد، تهیه، خرید و توزیع مکملهای دارویی و لوازم مصرفی مراکز و خانه های بهداشت
 • کنترل و بررسی داروهای تحت پوشش بیمه روستایی
 • کنترل و بررسی مداوم داروهای خانه بهداشت و پایگاههای سلامت و داروخانه های تحت قرارداد بیمه روستایی
 • نظارت بر عملکرد داروخانه های بخش خصوصی فعال در مراکز بهداشتی درمانینام و نام خانوادگی: دکتر افسانه ویسی

سمت: داروساز

مدرک: دکترای داروسازی


شرح وظایف:

 • پیگیری و انجام سایر وظایف محوله از جانب معاونت غذایی و ارایه گزارشات مربوطه
 • مطالعه و بررسی قوانین و مقررات حاکم بر فعالیتهای دارویی کشور و اجرای دقیق آن
 • نظارت و بررسی کیفیت داروهای موجود در بازار دارویی و کنترل کیفیت خرید موادنام و نام خانوادگی: بهمن عثمانی

سمت: مسئول تدارکات و تجهیزات داروئی و پزشکی

مدرک: بهیاری

شرح وظایف:

 • توزیع داروهای موردنیاز به واحدهای بهداشتی
 • توزیع تجهیزات پزشکی موردنیاز واحدهای محیطی
 • نظارت بر کیفیت تجهیزات پزشکی واحدهای محیطی
 • مدیریت تعمیرات تجهیزات پزشکی واحدهای محیطی