فراموش نکنیم کرونا هنوز تمام نشده است


تکمیل واکسیناسیون و رعایت موارد بهداشتی مکمل یکدیگرهستند

 

 


 

نام و نام خانوادگی: د

سمت: داروساز

مدرک: دکترای داروسازی


شرح وظایف:

  • پیگیری و انجام سایر وظایف محوله از جانب معاونت غذایی و ارایه گزارشات مربوطه
  • مطالعه و بررسی قوانین و مقررات حاکم بر فعالیتهای دارویی کشور و اجرای دقیق آن
  • نظارت و بررسی کیفیت داروهای موجود در بازار دارویی و کنترل کیفیت خرید موادنام و نام خانوادگی: بهمن عثمانی

سمت: مسئول تدارکات و تجهیزات داروئی و پزشکی

مدرک: بهیاری

شرح وظایف:

  • توزیع داروهای موردنیاز به واحدهای بهداشتی
  • توزیع تجهیزات پزشکی موردنیاز واحدهای محیطی
  • نظارت بر کیفیت تجهیزات پزشکی واحدهای محیطی
  • مدیریت تعمیرات تجهیزات پزشکی واحدهای محیطی