نام و نام خانوادگی: دکتر معصومه چوپانی

سمت: داروساز

مدرک: دکترای داروسازیشرح وظایف:

پیگیری و انجام سایر وظایف محوله از جانب معاونت غذایی و ارایه گزارشات مربوطه

 

مطالعه و بررسی قوانین و مقررات حاکم بر فعالیتهای دارویی کشور و اجرای دقیق آن
نظارت و بررسی کیفیت داروهای موجود در بازار دارویی و کنترل کیفیت خرید مواد
نام و نام خانوادگی: اسعد پرزیوند

سمت: کارشناس مسئول امور دارویی

مدرک: کارشناس فوریت پزشکی

 

شرح وظایف:

 

برنامه ریزی جهت ارتقاء فرآیند های واحد

تشکیل جلسات هماهنگی با پزشکان و مسئولین دارویی مراکز و پایگاه های تحت پوشش

 

به منظور افزایش آگاهی پرسنل در انجام وظایف محوله

 

تقسیم کار بین کارشناسان

 

 آگاهی کاملاز موجودی و وضعیت انبار

 

 آگاهی و آشنایی کامل با دستورالعمل ها و استاندارد های مربوطه

 

 بررسی مشکلات موجود و ارائه راه حل های مناسب جهت رفع موانع و در صورت ضرورت

 

ارجاع آن به مسئولین مافوق

 

 نظارت بر نحوه عملکرد خرید و توزیع اقلام و تجهیزات طبق دستورالعمل مربوطه

 

 نظارت بر نحوه انبار گردانی 

 

 سرپرستی و نظارت بر تهیه آمار و گزارش ها

 

ج - شرح وظایف کارشناسان واحد دارویی :

 

پایش و نظارت برفعالیت مراکز و پایگاه های بهداشتی 

 

 جمع‌آوری آمارسه ماهه دارویی ( اقلام بهداشتی، داروهای سل و داروهای ایدز) و ارسال

 

آن به معاونت بهداشتی

 

 کنترل لیست نیاز ارسالی از مراکز با آمار های سه ماهه و ارسال آن به انبار دارویی جهت

 

توزیع اقلام بهداشتی، درمانی ، داروهای بیماری های واگیر و غیر واگیر، اقلام هایپو

 

تیروئیدی، آزمایشگاهی، دندانپزشکی

 

تهیه برنامه جامع عملیاتی در ابتدای سال و ارسال آن به واحد گسترش

 

 تهیه و ارسال گزارش عملکرد سه ماهه، شش ماهه، نه ماهه و سالانه به واحد دارویی

 

معاونت بهداشتی

 

 تهیه لیست موجودی کلیه اقلام ( بهداشتی، دارویی، هایپو تیروئیدی، دندانپزشکی،

 

آزمایشگاهی و تجهیزات پزشکی ) و ثبت آن ها در لیست های انبار گردانی

 

 صدور حواله در سیستم نرم افزاری 

 

 تنظیم در خواست های خرید

 

 بررسی پیش فاکتور ها و اعلام موافقت به شرکت ها

 

 صدور قبض های انبار در سیستم نرم افزاری 

 

 انبار گردانی سه ماهه و سالیانه و بررسی تاریخ اعتبار داروها

 

 توزیع کلیه اقلام موجود در انبار

 

کنترل امحاء داروهای تاریخ گذشته

 

 

نام و نام خانوادگی: بهمن عثمانی

سمت: مسئول تدارکات و تجهیزات داروئی و پزشکی

مدرک: بهیاری


شرح وظایف:


توزیع داروهای موردنیاز به واحدهای بهداشتی

توزیع تجهیزات پزشکی موردنیاز واحدهای محیطی

نظارت بر کیفیت تجهیزات پزشکی واحدهای محیطی

مدیریت تعمیرات تجهیزات پزشکی واحدهای محیطی