نام و نام خانوادگی: دکتر معزز

سمت: داروساز

مدرک: دکترای داروسازیشرح وظایف:

پیگیری و انجام سایر وظایف محوله از جانب معاونت غذایی و ارایه گزارشات مربوطه


مطالعه و بررسی قوانین و مقررات حاکم بر فعالیتهای دارویی کشور و اجرای دقیق آن


نظارت و بررسی کیفیت داروهای موجود در بازار دارویی و کنترل کیفیت خرید مواد
نام و نام خانوادگی: اسعد پرزیوند

سمت: کارشناس مسئول امور دارویی

مدرک: کارشناس فوریت پزشکی

 

شرح وظایف:

 

برنامه ریزی جهت ارتقاء فرآیند های واحد


تشکیل جلسات هماهنگی با پزشکان و مسئولین دارویی مراکز و پایگاه های تحت پوشش


به منظور افزایش آگاهی پرسنل در انجام وظایف محوله


تقسیم کار بین کارشناسان


 آگاهی کاملاز موجودی و وضعیت انبار


 آگاهی و آشنایی کامل با دستورالعمل ها و استاندارد های مربوطه


 بررسی مشکلات موجود و ارائه راه حل های مناسب جهت رفع موانع و در صورت ضرورت


ارجاع آن به مسئولین مافوق


 نظارت بر نحوه عملکرد خرید و توزیع اقلام و تجهیزات طبق دستورالعمل مربوطه


 نظارت بر نحوه انبار گردانی 


 سرپرستی و نظارت بر تهیه آمار و گزارش ها


ج - شرح وظایف کارشناسان واحد دارویی :


پایش و نظارت برفعالیت مراکز و پایگاه های بهداشتی 


 جمع‌آوری آمارسه ماهه دارویی ( اقلام بهداشتی، داروهای سل و داروهای ایدز) و ارسال


آن به معاونت بهداشتی


 کنترل لیست نیاز ارسالی از مراکز با آمار های سه ماهه و ارسال آن به انبار دارویی جهت


توزیع اقلام بهداشتی، درمانی ، داروهای بیماری های واگیر و غیر واگیر، اقلام هایپو


تیروئیدی، آزمایشگاهی، دندانپزشکی

 

تهیه برنامه جامع عملیاتی در ابتدای سال و ارسال آن به واحد گسترش


 تهیه و ارسال گزارش عملکرد سه ماهه، شش ماهه، نه ماهه و سالانه به واحد دارویی


معاونت بهداشتی


 تهیه لیست موجودی کلیه اقلام ( بهداشتی، دارویی، هایپو تیروئیدی، دندانپزشکی،


آزمایشگاهی و تجهیزات پزشکی ) و ثبت آن ها در لیست های انبار گردانی


 صدور حواله در سیستم نرم افزاری 


 تنظیم در خواست های خرید


 بررسی پیش فاکتور ها و اعلام موافقت به شرکت ها


 صدور قبض های انبار در سیستم نرم افزاری 


 انبار گردانی سه ماهه و سالیانه و بررسی تاریخ اعتبار داروها


 توزیع کلیه اقلام موجود در انبار


کنترل امحاء داروهای تاریخ گذشته

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی: بهمن عثمانی

سمت: مسئول تدارکات و تجهیزات داروئی و پزشکی

مدرک: بهیاری


شرح وظایف:

کت

توزیع داروهای موردنیاز به واحدهای بهداشتی


توزیع تجهیزات پزشکی موردنیاز واحدهای محیطی


نظارت بر کیفیت تجهیزات پزشکی واحدهای محیطی


مدیریت تعمیرات تجهیزات پزشکی واحدهای محیطی