فراموش نکنیم کرونا هنوز تمام نشده است


تکمیل واکسیناسیون و رعایت موارد بهداشتی مکمل یکدیگرهستند

نام و نام خانوادگی: مژگان بابامیری

مدرک: کارشناسی پرستاری

سمت: کارشناس مسئول بهداشت مدارس جوانان و نوجوانان

تلفن تماس:04446270710

 

شرح وظایف:

  • انجام برنامه های مدون و تحلیل پایش عملکرد مراقبان سلامت مدارس
  • نظارت بر نحوه تغذیه دانش آموزان در داخل آموزشگاه
 

نام نام خانوادگی: 

مدرک:

 

سمت: کارشناس برنامه سلامت جوانان


شرح وظایف:

  • برنامه ریزی، ساماندهی، نظارت و ارزشیابی برنامه مراقبت گروه سنی جوانان ( 18 -29 سال) بر اساس خدمات سطح اول