فراموش نکنیم کرونا هنوز تمام نشده است


تکمیل واکسیناسیون و رعایت موارد بهداشتی مکمل یکدیگرهستند

نام و نام خانوادگی: اقبال احمدی

سمت: کارشناس تغذیه

مدرک: کارشناسی تغذیه

تلفن تماس: 04446251300

شرح وظایف:

  • تهیه و تدوین و اجرای برنامه های مربوط به امور تغذیه و رژیم درمانی بیماران
  • تنظیم برنامه بازدید و پایش فرآیندهای جاری در ارتباط با برنامه های کلان تغذیه کشوری