فراموش نکنیم کرونا هنوز تمام نشده است


یکه تازی دلتا کرونا در بین کودکان


نام و نام خانوادگی: عزالدین حسینی

سمت: کارشناس مسئول گسترش

مدرک: کارشناس مبارزه با بیماریها

تلفن تماس:04446251760-04446270368

 

شرح وظایف:

 • برنامه ریزی جهت شناسایی جغرافیایی و سرشماری جمعیت در مناطق تحت پوشش
 • برآورد و تامین و توزیع نیروهای انسانی واحدهای بهداشتی و درمانی خانه های بهداشتی و پایگاههای بهداشتی
 • نظارت بر اجرای ضوابط مربوط به نیروهای انسانی

 

 

 

نام و نام خانوادگی: پروین عصمتی

سمت: کارشناس گسترش

مدرک: کارشناس مبارزه با بیماریها


شرح وظایف:

 • انجام امورات مربوطه نیروهای شرکتی
 • برآورد و محاسبه حقوق پزشکان و ماماهای برنامه پزشک خانواده
نام و نام خانوادگی: مهتاب حسینی

 

سمت: کاردان پذیرش و آمار و مدارک پزشکی

 

مدرک: کاردانی مدارک پزشکی

 


 

شرح وظایف:

 • جمع آوری و کنترل زیج حیاتی از خانه های بهداشت
 • توزیع تجهیزات و مواد مصرفی مورد نیاز واحدهای بهداشتی و درمانی

نام و نام خانوادگی: شمسی بهرامی

 

سمت: کاردانی مدارک پزشکی

 

مدرک: کاردان مدارک پزشکی

 


 

شرح وظایف:

 • جمع اوری و ورود ماهانه و فصلی آمار جامع پزشک خانواده
 • برنامه ثبت مرگ و میر شهرستان
نام و نام خانوادگی: شیرین سالمی

 

سمت: کاردان گسترش

 

مدرک: کاردان بهداشت خانواده

 


 

شرح وظایف:

 • برنامه ریزی در جهت جلب مشارکتهای مردمی
 • بررسی و جمع آوری آمارهای ماهانه و فصلی و ارسال به استان