نام و نام خانوادگی: آرزو سعادتی

سمت: مدیر مرکز آموزش بهورزی

مدرک: کارشناس مامایی


شرح وظایف:

 • تربیت بهورزان جدید
 • بازآموزی بهورزان شاغل
 • آموزش نیروهای بدو خدمت و حین خدمت کارکنان از جمله مراقبین سلامت
 • مشارکت در نظارت بر خانه های بهداشت و پایگاههای سلامت
 • تشکیل شوراهای بهورزی
 • تمهید مقدمات دریافت دیپلم کار و دانش بهورزان متقاضی
 • ارائه نظر کارشناسی در خصوص امور اداری مرتبط با بهورزان شاغل
 • تشکیل کمیته آموزش شهرستان
 • برگزاری کلاسهای عملی و مهارت آموزی جهت کارکنانی که در این زمینه نیاز به آموزش دارند.
 • مشارکت در آموزش دانشجویان دوره های پزشکی اجتماعی و جامعه نگر و کارآموزی دانشجویان
 • اجرای آزمونهای نیاز سنجی در سطح شهرستان و استخراج و تحلیل نتایج و ارایه آن به ستاد مرکز بهداشت و مراکز 

نام و نام خانوادگی: پروین ارژاک

سمت: مربی مرکز بهورزی

مدرک: کارشناس مامایی


شرح وظایف:

 • تربیت بهورزان جدید ( تدریس دروس بیماریهای واگیر، ایمن سازی و بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن، بیماریهای غیر واگیر)
 • بازآموزی بهورزان شاغل
 • آموزش نیروهای بدو خدمت و حین خدمت کارکنان از جمله: مراقبین سلامت
 • مشارکت در نظارت بر خانه های بهداشت و پایگاههای سلامت
 • تهیه طرح درس و تهیه چک لیست آموزشی و ارزشیابی مهارتهای خروجی فراگیران
 • مشارکت در اجرای برنامه های ادغام یافته در سیستم و بازآموزی ها
 • مشارکت در اجرای آزمون های نیاز سنجی در سطح شهرستان و استخراج و تحلیل نتایج
نام و نام خانوادگی: خدیجه صباحی آذر

سمت: مربی بهداشت خانواده

مدرک: کارشناسی بهداشت عمومی


شرح وظایف:

 • تربیت بهورزان ( تدریس دروس باروری سالم و مراقبت اطفال، میانسالان، سالمندان، شناسایی جمعیتی و زیست محیطی روستا، آمار حیاتی )
 • بازآموزی بهورزان شاغل
 • آموزش نیروهای بدو خدمت و حین خدمت کارکنان از جمله مراقبین سلامت
 • مشارکت در نظارت بر خانه های بهداشت و پایگاههای سلامت
 • تهیه درس و تهیه چک لیست آموزشی و ارزشیابی مهارتهای خروجی فراگیران
 • مشارکت در اجرای برنامه های ادغام یافته در سیستم و باز آموزی
 • مشارکت در اجرای آزمون های نیازسنجی در سطح شهرستان و استخراج و تحلیل نتایج
نام و نام خانوادگی: عذرا هنرپژوه

سمت: مربی پرستاری

مدرک: کارشناس پرستاری


شرح وظایف:

 • تربیت بهورزان جدید ( تدریس دروس دروان های ساده علامتی و دارونامه، بهداشت فردی، بهداشت مدارس و نوجوان)
 • باز آموزی بهورزان شاغل
 • آموزش نیروهای بدو خدمت و حین خدمت کارکنان از جمله مراقبین سلامت
 • مشارکت در نظارت بر خانه های بهداشت و پایگاههای سلامت
 • تهیه طرح درس و تهیه چک لیست آموزشی و ارزشیابی مهارتهای خروجی فراگیران
 • مشارکت در اجرای برنامه های ادغام یافته در سیستم و بازآموزی
 • مشارکت در اجرای آزمونهای نیازسنجی در سطح شهرستان و استخراج و تحلیل نتایج
 • کارشناس آموزش و بازآموزی شبکه بهداشت و درمان بوکاننام و نام خانوادگی: فاطمه صوفی کریمی

سمت: مربی بهداشت محیط و حرفه ای

مدرک: کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط


شرح وظایف:

 • تربیت بهورزان جدید( تدریس دروس بهداشت محیط، بهداشت حرفه ای، آموزش بهداشت، تربیتد بدنی، اقدامات در بروز بلایا)
 • بازآموزی بهورزان شاغل
 • آموزش نیروهای بدو خدمت و حین خدمت کارکنان از جمله مراقبین سلامت
 • مشارکت در نظارت بر خانه های بهداشت و پایگاههای سلامت
 • تهیه طرح درس و تهیه لیست آموزشی و ارزشیابی مهارت های خروجی فراگیران
 • مشارکت در اجرای آزمون های نیاز سنجی در سطح شهرستان و استخراج و تحلیل نتایج 

 


 

نام و نام خانوادگی: هاجر غفور زاده

سمت: مربی پرستاری

مدرک: کارشناسی ارشد پرستاری

تلفن تماس: 04446265875


شرح وظایف:

 • تربیت بهورزان جدید( تدریس دروس کمک های اولیه، برنامه جوانا، روش تحقیق و ارتقاء کیفیت )
 • بازآموزی بهورزان شاغل
 • آموزش نیروهای بدو خدمت و حین خدمت کاکنان از جمله مراقبین سلامت
 • مشارکت در نظارت بر خانه های بهداشت و پایگاههای سلامت
 • تهیه طرح درسس و تهیه چک لیست آموزشی و ارزشیابی مهارت های خروجی فراگیران
 • مشارکت در اجرای برنامه های ادغام یافته در سیستم و باز آموزی
 • مشارکت در اجرای آزمون های نیاز سنجی در سطح شهرستان و استخراج و تحلیل نتایج