نام و نام خانوادگی : مهندس دیاکو خالدی

سمت :  رئیس اداره امور عمومی

مدرک تحصیلی : کارشناس فناوری اطلاعات

شماره تماس :  0943816382

 

 

شرح وظایف :

1 کنترل حضور و غیاب پرسنل


2 نظارت بر امورات کارگزینی و کنترل گواهی کار پرسنل و ماموریتهای صادره


3 نظارت و ساماندهی خدمات


4 نظارت و تامین خودرو و کنترل ماموریت های مرکزبهداشت


5 نظارت  و برنامه ریزی جهت خرید،تامین و توزیع وسایل مصرفی انبار


6 نظارت بر امورات کارپردازی ،کنترل اسنادخریدو هزینه های جاری


7 نظارت بر بررسی مشکلات تاسیساتی واحدهای تحت پوشش و پیگیری جهت رفع

نقص

8 نظارت برموجودی و توزیع وسایل انبار اموال اداری


9 نظارت برتامین پرسنل اداری