فراموش نکنیم کرونا هنوز تمام نشده است


تکمیل واکسیناسیون و رعایت موارد بهداشتی مکمل یکدیگرهستند

 

 

نام و نام خانوادگی :  پروین عصمتی

سمت :  رئیس اداره امور عمومی

مدرک تحصیلی : لیسانس مبارزه با بیماریها

شماره تماس : 0943816382

شرح وظایف :

1 کنترل حضور و غیاب پرسنل

2 نظارت بر امورات کارگزینی و کنترل گواهی کار پرسنل و ماموریتهای صادره

3 نظارت و ساماندهی خدمات

4 نظارت و تامین خودرو و کنترل ماموریت های مرکزبهداشت

5 نظارت  و برنامه ریزی جهت خرید،تامین و توزیع وسایل مصرفی انبار

6 نظارت بر امورات کارپردازی ،کنترل اسنادخریدو هزینه های جاری

7 نظارت بر بررسی مشکلات تاسیساتی واحدهای تحت پوشش و پیگیری جهت رفع نقص

8 نظارت برموجودی و توزیع وسایل انبار اموال اداری

9 نظارت برتامین پرسنل اداری