نام و نام خانوادگی: دکتر سوران ایوبی

سمت: سرپرست مرکز بهداشت شهرستان بوکان

تاریخ انتصاب: 1401

شماره تلفن: 46232037شرح وظایف رئیس مرکزبهداشت

v جمع آوري، طبقه بندي، تجزيه و تحليل اطلا‌عات مورد نياز برنامه‌هاي مختلف بهداشتي، آمارهاي

حياتي و فعاليت واحدهاي بهداشتي شهرستان به منظور تدوين برنامه‌هاي محلي و گزارشهاي‌هاي

لا‌زم.

v شناخت و دسته بندي مسايل بهداشتي منطقه و تنگناهاي فني و اجرايي برنامه ها.

v بررسي و شناخت اپيدميولوژيك بيماريهاي بومي‌و اپيدميها.

v تهيه و ابلا‌غ دستورالعمل‌هاي اجرايي لا‌زم براي اجراي برنامه‌هاي كشوري خدمات بهداشتي براي

واحدهاي تابعه.

v برنامه ريزي، گسترش و تغييرات واحدهاي بهداشتي متناسب با تغييرات جمعيتي و تامين و تسهيل

دسترسي اقشار جامعه به خدمات بهداشتي.

v تداركات و پشتيباني فني، اداري و مالي از مراكز بهداشتي، درماني پايگاهها و خانه‌هاي بهداشت

تابعه.

v مشاركت در برنامه ريزيها و اجراي آموزش پزشكي جامعه نگر كه در واحدهاي بهداشتي برگزار

مي‌شود .

v تدوين واجراي پژوهش‌هاي كاربردي در زمينه مسايل بهداشتي منطقه.

v اجراي پروژه‌هاي آزمايشي در زمينه روشهاي نوين، كاربرد ابزارهاي جديد و ادغام خدمات.

v ارزشيابي منظم خدمات و پوشش برنامه‌هاي بهداشتي شهرستان.

v جمع آوري و بررسي گزارش فعاليت مراكز بهداشتي درماني تابعه و ابلا‌غ نتايج به آنها و تهيه گزارش

براي ارگانها و مقامهاي بالا‌تر.

v تدوين، اجرا و مشاركت در اجراي برنامه‌هاي آموزش بدو خدمت و حين خدمت پرسنل بخش

بهداشتي شهرستان.

v بر آورد اعتبارات مورد نياز برنامه‌ها و تدوين بودجه سالا‌نه و اجراي بودجه مصوب.

مديريت در واحدهاي بهداشتي:

برنامه ريزي:

v تحليل وضعيت موجود از لحاظ فني با توجه به شاخصها

v پشتيباني: با توجه به وضعيت نيروي انساني، تجهيزات، فضاهاي فيزيكي و اعتبارات

v تدوين برنامه تفصيلي مركز بهداشت شهرستان و اولويت بندي برنامه‌ها بر اساس ( SWOTنقاط قوت،

ضعف، فرصتها و تهديدها.)

سازماندهي:

تلا‌ش براي استاندارد سازي منابع شامل (نيروي انساني، تجهيزات، فضاهاي فيزيكي و اعتبارات) بر

اساس برنامه‌هاي اولويت بندي شده براي واحدهاي تابعه.

پايش:

پايش اجراي فعاليتهاي پيش بيني شده در برنامه تفصيلي مركز بهداشت شهرستان از نظر اجراي

بموقع فعاليتها، مصرف درست و صحيح منابع تحت اختيار، در دسترس بودن خدمات، پوشش خدمات به

گروههاي هدف، نحوه نگهداري ساختمانها، تاسيسات و تجهيزات، انظباط اداري و رفتارهاي اجتماعي

پرسنل بخش.

پايش اجراي برنامه‌هاي مسؤولين گروههاي كارشناسي و پشتيباني.

هماهنگي :

هماهنگي درون بخشي:

برقراري هماهنگي در مركز بهداشت شهرستان با تشكيل شوراهاي هماهنگي كارشناسي و

پشتيباني، كميته‌هاي فني و ...

برقراري هماهنگي بين واحد‌هاي تابعه با تشكيل جلسات هماهنگي مسؤولين مراكز، مسؤولين

پايگاههاي بهداشتي، سمينارآموزش بهورزي و ...

هماهنگي برون بخشي:

برقراري هماهنگي بين مركز بهداشت شهرستان با ساير بخشهاي توسعه، نهادهاي رسمي و

اجتماعي شهرستان با تشكيل شوراهاي بهداشت شهرستان، كارگروه بهداشت درمان و تامين

اجتماعي و ... و شركت در جلسات هماهنگي شهرستان از جمله شوراي اداري شهرستان، شوراي

آموزش و پرورش و ...