فراموش نکنیم کرونا هنوز تمام نشده است


یکه تازی دلتا کرونا در بین کودکان


نام و نام خانوادگی: حاج مصطفی علیزاده

مدرک: کارشناس ارشد مدیریت

سمت: کارشناس حراست