نام و نام خانوادگی : علی محمدی

سمت: کارشناس کنترل مواد غذایی

شماره تلفن: 46274006

 

 

 

نام و نام خانوادگی : ابراهیم دارشی

سمت: کارشناس کنترل مواد غذایی

شماره تلفن: 46274006

 

شرح وظايف واحد نظارت بر مواد غذايي ، آشاميدني ، آرايشي و بهداشتي :

 • كنترل و نظارت بر واحدهاي توليدي مواد غذايي ، آشاميدني ، آرايشي و بهداشتي و ظروف بسته بندي از بدو تاسيس تا توليد و عرضه محصول
 • كنترل و نظارت بر كالاهاي غذايي ، آشاميدني ، آرايشي و بهداشتي كه از طريق مرزها وارد كشور ميگردندو صدور مجوز ترخيص آنها
 •  كنترل و نظارت بر كالاهاي غذايي ، آشاميدني ،آرايشي و بهداشتي كه از كشور خارج مي گردند و انجام تمهيدات لازم جهت صدور گواهي بهداشتي آنها
 • انجام اقدامات لازم جهت صدور پروانه بهره برداري ،مسول فني و ساخت واحدهاي توليد مواد غذايي ، آشاميدني ، آرايشي و بهداشتي
 • صدور شناسه نظارت براي واحدهاي كارگاهي توليد مواد غذايي و آشاميدني
 • نظارت بر اجراي ماده 11 قانون مواد خوراكي ، آشاميدني ، آرايشي و بهداشتي
 • ارتقاء توان علمي و حرفه اي مسولين فني در انجام وظايف
 • كنترل و بهبود شرايط توليد فراورده هاي غذايي ، آشاميدني ، آرايشي و بهداشتي از طريق نظارت مستمر بر واحدهاي توليدي شهرستان
 • كنترل و بهبود شرايط توليد ظروف و مواد بسته بندي
 • اعلام قوانين و ظوابط فني و بهداشتي به متقاضيان تاسيس واحدهاي توليدي و رعايت قوانين و ظوابط مربوطه در هنگام صدور پروانه هاي بهداشتي
 • برخورد قانوني با افراد و واحدهاي متخلف در امر توليد مواد غذايي و بهداشتي و همكاري با مراجع قضايي و انتظامي در هنگام بروز تخلف احتمالي
 • رسيدگي به شكايات واصله از مواد غذايي و بهداشتي توليد كارخانجات شهرستان و ارجاع نتيجه به مبادي زيربط و پيگيري شكايات واصله از مواد توليدي خارج از شهرستان از طريق مراجع ذيصلاح
 • همكاري و مشاركت با ساير ادارات در زمينه اجراي طرح هاي مرتبط با مواد غذايي ، آشاميدني ، آرايشي و بهداشتي
 • در مراكز توليدي هدايت و تشويق واحدهاي توليدي در تطابق با قوانين HACCP-GMP-GHP و همكاريهاي لازم در زمينه اخذ گواهي نامه هاي فوق
 • ارتقاء سطح علمي و توانمند سازي مسولين فني واحدهاي توليدي در انجام شرح وظايف
 • جمع آوري ، طبقه بندي ، تجزيه و تحليل اطلاعات دريافتي درخصوص ميزان فعاليت كارخانجات و ارسال گزارشات لازم به معاونت غذا و دارو