نام و نام خانوادگی: پروین عصمتی

سمت: کارشناس مسئول سلامت دهان و دندان

مدرک: کارشناس بهداشت عمومی


شرح وظایف:

 

1- آموزش:

- آموزش مادران باردار در ماههای 3، 5، 7 بارداری توسط دندانپزشک یا بهداشتکار دهان و دندان صورت می گیرد.
- آموزش مادران شیرده
- آموزش کودکان از بدو تولد تا 6 سالگی ( بطور غیر مستقیم توسط مادرانشان )
- آموزش کودکان 12
6 ساله
 

2- افزایش کمی وضعیت ارائه خدمات اولیه بهداشت دهان و دندان

الف) تأمین تجهیزات مورد نیاز ب) تأمین نیروی انسانی مورد نیاز

الف) تأمین تجهیزات مورد نیاز

- تجهیزات خانه بهداشت در خصوص وسایل کمک آموزشی شامل ماکت دندان، مسواک، فلیپ چارت، پوستر، پمفلت و نخ دندان
- تجهیز مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی در خصوص ادامه خدماتی چون کشیدن، ترمیمی، جرم گیری، فلورایدتراپی و فیشورسیلانت

ب) تأمین نیروی انسانی مورد نیاز

- تأمین نیروی انسانی در سطح یک خدمات بهداشت دهان و دندان که بهورزان، رابطین، معلمین داوطلب و کاردانهای بهداشت خانواده قرار دارند.
- تأمین نیروی انسانی در سطح دو خدمات بهداشت دهان ودندان بهداشتکاران و دندانپزشکان قرار دارند.

3- افزایش کیفی خدمات اولیه بهداشت دهان و دندان