نام: لیمو

نام خانوادگی: حلاج نقدهی

سمت: مسول آمار

تحصیلات: کارشناس مدارک پزشکی

تلفن تماس واحد: 4-46230701-044

داخلی:207

 

شرح وظایف:

 

گزارش گیری و استخراج آمار روزانه بخش های بستری از سیستم اطلاعات بیمارستانی

گزارش گیری و استخراج آمار کلیه واحدهای پاراکلینیکی

ارائه گزارشات ادواری و سالانه به مدیریت و ریاست بیمارستان

جمع آوری و ارسال آمار گردآوری شده به معاونت درمان دانشگاه

ایجاد و نگه داری یک سیستم بایگانی سوابق آماری جهت پشتیبانی از تصمیم های آتی

ترسیم و تحلیل جداول و نمودارهای آماری

 

 hit.boukan@gmail.com : آدرس:بوکان،بلوار شهدا،بیمارستان شهید دکتر قلی پور بوکان تلفن:4-04446230701 صندوق پستی:5951678467 ایمیل