نام: بیانه 

نام خانوادگی: امینی

سمت: مسول سامانه سپاس

تحصیلات: فوق لیسانس فناوری اطلاعات سلامت

تلفن تماس واحد: 4-46230701-044

داخلی228

 

شرح وظایف: 

ارسال اطلاعات پرونده های بستری در قالب روکش اسناد به سامانه پرونده های الکترونیک سلامت

ارسال اطلاعات پرونده های سرپایی در قالب روکش اسناد به سامانه پرونده های الکترونیک سلامت

ارسال اطلاعات واحد پاتولوژی و آزمایشگاه  به سامانه پرونده های الکترونیک سلامت

ارسال اطلاعاتبرخط و تخت

پیگیری و رفع خطاهای پرونده های عودت داده شده و دارای مشکل

همکاری با واحدهای درآمد و مسئول سامانه رز جهت رفع خطاهای مربوط به سامانه سپاس

 

 hit.boukan@gmail.com : آدرس:بوکان،بلوار شهدا،بیمارستان شهید دکتر قلی پور بوکان تلفن:4-04446230701 صندوق پستی:5951678467 ایمیل