نام: فاطمه

نام خانوادگی: صادق زاده

سمت: کارشناس کد گذاری - کنترل کمی و پیگیری نواقص پرونده ها

تحصیلات: کارشناس مدارک پزشکی

تلفن تماس واحد: 4-46230701-044

داخلی:207

 

شرح وظایف:

کدگذاری تشخیص پرونده های بستری

ثبت کدها در سامانه اطلاعات بیمارستانی

ارائه گزارشات و آمار براساس تشخیص های وارد شده جهت ارائه به سازمان های مربوطه

بررسی و کنترل کمی پرونده ها

 

استخراج پرونده های ناقص و پیگیری تکمیل پروند ها توسط پزشک مربوطه

 

 hit.boukan@gmail.com : آدرس:بوکان،بلوار شهدا،بیمارستان شهید دکتر قلی پور بوکان تلفن:4-04446230701 صندوق پستی:5951678467 ایمیل