نام: فروغ 

نام خانوادگی: خالندی

سمت: کارشناس پذیرش

تحصیلات:  لیسانس فناوری اطلاعات سلامت

تلفن تماس واحد: 4-46230701-044

داخلی:233

 

نام: سیده  آنیا 

نام خانوادگی: حسینی

سمت: کارشناس پذیرش

تحصیلات: لیسانس فناوری اطلاعات سلامت

تلفن تماس واحد: 4-46230701-044

داخلی:233  


نام: زهرا

نام خانوادگی: ایزدی

سمت: کارشناس فناوری اطلاعات سلامت

تحصیلات:  لیسانس فناوری اطلاعات سلامت

تلفن تماس واحد: 4-46230701-044

داخلی:233   

 

نام: اوین

نام خانوادگی: کاکه حمه

سمت: کارشناس فناوری اطلاعات سلامت

تحصیلات:  لیسانس فناوری اطلاعات سلامت

تلفن تماس واحد: 4-46230701-044

داخلی:233  

 

نام: سحر 

نام خانوادگی: هادی فر

سمت: کارشناس فناوری اطلاعات سلامت

تحصیلات:  لیسانس فناوری اطلاعات سلامت

تلفن تماس واحد: 4-46230701-044

 

داخلی:233

 

شرح وظایف: 

ثبت و پذیرش بیماران اورژانسی و الکتیو

ویرایش و تکمیا اطلاعات هویتی بیماران در سامانه بیمارستانی

مدیریت تخت های بیمارستانی

نوبت دهی بیماران کاندید جراحی و فراخوانی بیماران در تاریخ مقرر

صدور معرفی نامه بیمه های مکمل

استحاق سنجی بیمه ها و تکریم ارباب رجوع

 

 hit.boukan@gmail.com : آدرس:بوکان،بلوار شهدا،بیمارستان شهید دکتر قلی پور بوکان تلفن:4-04446230701 صندوق پستی:5951678467 ایمیل