نام: کاوه

نام خانوادگی: هنرمند

سمت: مسول مدیریت اطلاعات سلامت

تحصیلات: فوق لیسانس فناوری اطلاعات سلامت

تلفن تماس واحد: 4-46230701-044

داخلی:228-233

 

 

 hit.boukan@gmail.com : آدرس:بوکان،بلوار شهدا،بیمارستان شهید دکتر قلی پور بوکان تلفن:4-04446230701 صندوق پستی:5951678467 ایمیل