نام: خسرو

نام خانوادگی: قادریان

سمت: مسول CCU

تحصیلات:کارشناس ارشد پرستاری

تلفن تماس واحد: 4-46230701-044

داخلی: 516- 515

 

 

محل فیزیکی

تعداد تخت

تعداد پرسنل

طبقه مکف

10

20

 

 hit.boukan@gmail.com : آدرس:بوکان،بلوار شهدا،بیمارستان شهید دکتر قلی پور بوکان تلفن:4-04446230701 صندوق پستی:5951678467 ایمیل