دکتر علی حسین زاده
مدیریت شبکه بهداشت و درمان بوکان

 

دکتر علی حسین زاده
سرپرست دانشکده پرستاری

 

دکتر سالار زایر قوزلو
ریاست بیمارستان شهید دکتر قلی پور

واحد اداری-مالی

کاوه هنرمند
مدیریت داخلی

ایران کریمی
مترون

حسن خضری
امور مالی

هیرش خسروی
کارگزینی

اسماعیل احمدی
امور حقوقی

مصطفی صوفی محمودی
دبیرخانه

محمد ادیب حسامی
سوپر وایزر آموزشی

حمزه سلیمانی
انبار اموال

واحد پشتیبانی

طاهر شریفی
انفورماتیک

طاهر شریفی
IT

کاوه هنرمند
HIS

سعادت کریمی
واحد تغذیه

هژیر احمدیان
واحد تأسیسات

کاوه هنرمند
مدیریت اطلاعات سلامت

سیروان رحمانی
حاکمیت بالینی

خورشید ثنایی
کنترل عفونت

ابراهیم کارشی
بهداشت محیط


پیمان حریری
درآمد

محمد الماسی
مددکاری

شهین بابامیری
تدارکات دارویی

سیامند رحمانی
خدمات

واحد بالینی

بستری

احمد محمودزاده
اتاق عمل

زهرا گرمیانی
جراحی زنان

امیر شرفجو
جراحی مردان

گلی شیخ آقایی
زایمان

روناک حمه مولان
کودکان

چنور معروف پور
داخلی زنان

خسرو قادریان
CCU

کمال خداکرمی
ICU

جلیل عثمانی
داخلی مردان

لقمان شهیدی
اورژانس

رقیه مسلم
NICU

کلینیکی

محمد شریفی
درمانگاه تخصصی

شهلا آغایاری
درمانگاه عمومی

پاراکلینیکی

کمال صالحی
آزمایشگاه

محمد حسن زاده
رادیولوژی

محمد حسن زاده
سونوگرافی

احمد حسن زاده
ماموگرافی

مجید زاهدی
دیالیز

احمد حسن زاده
MRI

احمد حسن زاده
CT scan

آمنه باقی نژاد و سمکو بادزهره
فیزیوتراپی

 

دکتر رحیم سلطانی
سرپرست مرکز بهداشت
ریاست مرکز بهداشت