نام و نام خانوادگی: کامل توتونچی

سمت: کارشناس امور قراردادها

شرح وظایف: