فراموش نکنیم کرونا هنوز تمام نشده است


تکمیل واکسیناسیون و رعایت موارد بهداشتی مکمل یکدیگرهستند

فرم اطلاعاتي مديران شبکه بهداشت و درمان شهرستان بوکان  از سال 1344

رديف

نام ونام خانوادگي

دوره تصدي

آخرين مقطع در شروع تصدي

رشته تحصيلي

بومي ياغير بومي بودن

محل اقامت مدير فعلي

ازسال

تاسال

1

دكتر  اسماعیل فضلعلی زاده

1344

1349

دکتری

پزشک عمومی

تبریز

خارج از کشور

2

دكتر بت شکن

1349

5/52

دکتری

پزشک عمومی

اصفهان

نامشخص

3

دکتر نصیر بهروان

5/52

1/1354

دکتری

پزشک عمومی

 کرج

نامشخص

4

دکتر حسین علی بصیری

1354

6/2537

دکتری

پزشک عمومی

تهران

نامشخص

5

دکتر کریم صادقی

6/2537

9/1357

دکتری

پزشک عمومی

 تبریز

نامشخص

6

دكتر خالد  وجدي قزلجي

9/1357

8/1361

دكتري

متخصص كودكان

-

وفات

7

محمدكريم كريمي احمدآبادي

8/1361

1/2/64

دكتري

داروسازي

"

بوكان (بازخريد)

8

محمد فرجي

2/1364

2/1367

ديپلم

بهياري

بومي

بوكان (بازنشسته)

9

محمدكريم كريمي احمدآبادي

19/2/67

21/1/72

دكتري

داروسازي

"

بوكان (بازخريد)

10

عمر مولودي

21/1/72

20/10/74

دكتر تخخصي

عفوني

"

بوكان (شاغل)

11

حسين نازآور

20/10/74

9/6/78

دكتری

پزشكی

غیربومی

اروميه

12

فريدون احمد زاده اقدم

10/6/78

6/4/79

دكتری

پزشكی

غیربومی

تبریز

13

سياوش جبارزاده

6/4/79

17/9/83

دكتري

پزشكي

غير بومي

شاهین دژ

14

مسعود رحيمي

17/9/83

11/7/88

دكتري

پزشكي

بومي

بیمارستان

 15

سامرند  مرزنگ

11/7/88

23/3/1393

دكتري

پزشكي

بومی

سرپرست شبکه مهاباد

16

محمد مقصد حق

1/3/1393

22/7/1395

دكتري

پزشكي

غیربومی

 

17

محمد عباسی

22/7/1395

 

دكتري

علوم آزمایشگاهی

بومی

بوکان