فرم اطلاعاتي مديران شبکه بهداشت و درمان شهرستان بوکان  از سال 1344

رديف

نام ونام خانوادگي

دوره تصدي

آخرين مقطع در شروع تصدي

رشته تحصيلي

بومي ياغير بومي بودن

محل اقامت مدير فعلي

از سال

تا سال

       

1

دكتر  اسماعیل فضلعلی زاده

1344

1349

دکتری

پزشک عمومی

تبریز

خارج از کشور

2

دكتر بت شکن

1349

5/52

دکتری

پزشک عمومی

اصفهان

نامشخص

3

دکترنصیر بهروان

5/52

1/1354

دکتری

پزشک عمومی

 کرج

نامشخص

4

دکتر حسین علی بصیری

1354

6/2537

دکتری

پزشک عمومی

تهران

نامشخص

5

دکتر کریم صادقی

6/2537

9/1357

دکتری

پزشک عمومی

 تبریز

نامشخص

6

دكتر خالد  وجدي قزلجي

9/1357

8/1361

دكتري

متخصص كودكان

-

وفات

7

محمدكريم كريمي احمدآبادي

8/1361

1/2/64

دكتري

داروسازي

"

بوكان (بازخريد)

8

محمد فرجي

2/1364

2/1367

ديپلم

بهياري

بومي

بوكان (بازنشسته)

9

محمدكريم كريمي احمدآبادي

19/2/67

21/1/72

دكتري

داروسازي

"

بوكان (بازخريد)

10

عمر مولودي

21/1/72

20/10/74

دكتری

متخصص عفوني

"

بوكان (شاغل)

11

حسين نازآور

20/10/74

9/6/78

دكتری

پزشكی

غیربومی

اروميه

12

فريدون احمد زاده اقدم

10/6/78

6/4/79

دكتری

پزشكی

غیربومی

تبریز

13

سياوش جبارزاده

6/4/79

17/9/83

دكتري

پزشكي

غير بومي

شاهین دژ

14

مسعود رحيمي

17/9/83

11/7/88

دكتري

پزشكي

بومي

بیمارستان

 15

سامرند  مرزنگ

11/7/88

23/3/1393

دكتري

پزشكي

بومی

مهاباد

16

محمد مقصد حق

1/3/1393

22/7/1395

دكتري

پزشكي

غیربومی

 

17

محمد عباسی

22/7/1395

1401/04/01 

دكتري

علوم آزمایشگاهی

بومی

بوکان

18

علی حسین زاده 

1401/04/01

 

دکتری

داروسازی

بومی

بوکان