نام و نام خانوادگی: احمد کس نزانی

سمت: کاردان آمار/ مسئول امور رفاهی

شماره تماس: 4446274222

شرح وظایف امور رفاهی

1.     هماهنگی در خصوص امورات بیمه تکمیلی همکاران با شرکت‏های بیمه برابر قردادهای یکساله منعقده از طرف دانشگاه با شرکتهای مذکور.

2.     هماهنگی در خصوص توزیع تسهیلات اعطایی بانکها.

3.     هماهنگی در خصوص دریافت پانسیونهای دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در سایر شهرستانها برای کارکنان واجد شرایط.

4.     هماهنگی در خصوص اخذ تخفیف بابت صدور بیمه‏نامه‏های خودرو همکاران از شرکت‏های بیمه.

5.     هماهنگی در خصوص دریافت مجتمع‏های زیارتی و تفریحی دانشگاه.

6.     هماهنگی در خصوص برپایی مناسبات فرهنگی، ورزشی.

7.     اجرای سایر دستورات صادره مرتبط از طرف مدیریت محترم شبکه.

 

شرح وظایف واحد آمار

1.     تهیه داده‏های آماری مورد درخواست مدیریت محترم آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه و مدیریت محترم شبکه از واحدهای تابعه و تجزیه و تحلیل آنها.

2.     اجرای سایر دستورات صادره مرتبط از طرف مدیریت محترم شبکه.