نام و نام خانوادگی: جعفر امیری

سمت: رئیس اداره امور عمومی

تلفن: 46273339

 

شرح وظايف:

1. نظارت بر حسن جريان كليه امور واحدهاي تحت سرپرستي .
2.
صدور دستورات لازم به منظور ايجاد هماهنگي بين واحدها .
3.
سازماندهي فعاليتهاي مربوط و تقسيم كار ، تعيين وظايف و حدود مسئوليتها و اختيارات واحدهاي تحت سرپرستي .
4.
تعيين خط مشي و نظارت بر حسن اجراي آن .
5.
صدور دستورالعملهاو ضوابط مربوط .
6.
نظارت در تنظيم بودجه واحد مربوطه .
7.
شركت در كميسيونها ، سمينارها ، كميته ها و جلسات مختلف و تهيه گزارشات لازم جهت استحضار مقام مافوق .
8.
انجام مطالعات لازم در موار د ي از قبيل تشكيلات ، روشها ، آموزش ، طبقه بندي مشاغل و تهيه پيشنهادات لازم جهت ارائه به واحد
تشكيلات جهت ارائه به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور .
9.
تهيه مجموعه هدف ، وظايف و پستهاي سازماني كاركنان بيمارستان و پيشنهاد آن به واحد تشكيلات جهت ارائه به سازمان مديريت
و برنامه ريزي كشور جهت تائيد آن .
10.
انجام فعاليتهاي لازم در زمينه پياده كردن مفاد طرح طبقه بندي مشاغل دولت در مورد مستخدمين سازمان متبوع با همكاري واحد
كارگزيني .
11.
تشريك مساعي با واحدهاي ذيربط در تنظيم آئين نامه ، بخشنامه و .... .
12.
برنامه ريزي و تمشيت و سرپرستي امور مختلف واحدهاي تحت سرپرستي
13.
اجراي خط مشي تعيين شده و اتخاذ تدابير لازم به منظور حسن انجام هدفهاي مورد نظر
14.
پيش بيني احتياجات پرسنلي سازمان متبوع و اقدام در مورد تامين اين احتياجات
15.
اتخاذ تدابير لازم به منظور پيشرفت و بهبود امور جاري
16.
تهيه گزارشات لازم جهت ارائه مقام مافوق
17.
نظارت بر امور در جهت تكميل مشخصات پرسنلي كاركنان
18.
نظارت بر اجراي امور ارزشيابي ساليانه كاركنان و تعيين ضرايب افزايش سنواتي آنان جهت صدور حكم حقوقي مربوطه
19.
همكاري در امر آموزش ، پژوهش و امور تحقيقاتي در زمينه شغلي
20.
نظارت بر امر آموزش كاركنان با همكاري مسئولين مربوطه
21.
نظارت بر اجراي طرح تكريم ارباب رجوع و رسيدگي به شكايات بر حسب مورد
22.
نظارت بر انجام امور مربوط به تعاون ، بيمه و رفاه كارمندان
23.
انجام ساير امور محوله طبق دستور مقام مافوق