نام: احمد

نام خانوادگی: کس نزانی

سمت: رئیس امور مالی

تحصیلات: لیسانس حسابداری   

تلفن تماس واحد: 46274005-044

داخلی:217

شماره فاکس بیمارستان : 46237994

 

شرح وظایف:

  • مسئولیت تمامی اسناد و مدارک مالی مرکز را به عهده دارد.
  • نظارت بر واحدهای زیر مجموعه حسابداری که عبارتنداز:
  1. رسیدگی و تنظیم اسناد
  2. بودجه و اعتبارات
  3. دریافت و پرداخت
  4. انبار داروئی
  5. امین اموال
  6. درآمد

 hit.boukan@gmail.com : آدرس:بوکان،بلوار شهدا،بیمارستان شهید دکتر قلی پور بوکان تلفن:4-04446230701 صندوق پستی:5951678467 ایمیل