آدرس:بوکان،بلوار شهدا،بیمارستان شهید دکتر قلی پور بوکانتلفن:4-04446230701

صندوق پستی:5951692485

ایمیل:Hit.boukan@gmail.com