فراموش نکنیم کرونا هنوز تمام نشده است


یکه تازی دلتا کرونا در بین کودکان


آدرس:بوکان،بلوار شهدا،بیمارستان شهید دکتر قلی پور بوکانتلفن:4-04446230701

صندوق پستی:5951678467

ایمیل:Hit.boukan@gmail.com