نام: شهین

نام خانوادگی: بابامیری

سمت: مسول تدارکات دارویی

تحصیلات: دیپلم تجربی

تلفن تماس واحد: 4-46230701-044

داخلی:338-339


شماره فاکس بیمارستان : 46237994

 

 hit.boukan@gmail.com : آدرس:بوکان،بلوار شهدا،بیمارستان شهید دکتر قلی پور بوکان تلفن:4-04446230701 صندوق پستی:5951678467 ایمیل